Pompy ciepła klimatyzacje montaż Wrocław Sieradz Wieluń Zduńska Wola 
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Program MOJE CIEPŁO. Dofinansowanie dla nowych domów

Program MOJE CIEPŁO. Dofinansowanie dla nowych domów

Dofinansowanie do pompy ciepła! Dotacja z programu moje ciepło 2022 - 2023. Jak złożyć wniosek? Jakie są warunki programu ?

Moje Ciepło to program rządowy udzielający wsparcia finansowego dla nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych wyposażonych w energooszczędne systemy ogrzewania. Dotacja takiej inwestycji może zostać przyznana na nabycie, instalację i uruchomienie urządzeń, takich jak pompy ciepła, które służą do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Program jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który udostępnia środki w puli do 600 000 000 złotych. Zgłoszenia na dofinansowanie można składać aż do końca 2026 roku lub do wyczerpania puli przeznaczonej na program. Złożone wnioski są oceniane na bieżąco, a dotacje przekazywane są na konta wnioskodawców w trybie ciągłym.

Kto może skorzystać z dopłaty?

 • Osoba fizyczna – w Moje Ciepło nie ma progów dochodowych.
 • Właściciel lub współwłaściciel nowego budynku jednorodzinnego, o podwyższonej klasie energetycznej.
 • Osoba wskazana na zgłoszeniu budowy budynku jednorodzinnego lub pozwoleniu na budowę
 

Na co dotacja z Moje Ciepło?

Pompa ciepła:

 • Gruntowa 
 •  typu powietrze/woda.
 • powietrze/powietrze w systemie centralnym dla budynku.
 • finansowaniu podlega także zbiornik bufor i c.w.u. wraz z osprzętem.
 

Jakie przedsięwzięcia mogą być realizowane?

W ramach programu Moje Ciepło możliwe jest otrzymanie grantu na:
1) zakup i montaż gruntowej pompy ciepła z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym (buforowym) oraz zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
2) zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem, która jest używana w systemie centralnego ogrzewania, obsługującym cały budynek;
3) zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym (buforowym) oraz zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem.
Program jest przeznaczony dla budynków o wyższej klasie energetycznej, potwierdzonej charakterystyką energetyczną budynku lub świadectwem charakterystyki energetycznej. Wskaźnik zapotrzebowania budynku na energię pierwotną > 55 kWh/m2 rocznie.

Wysokość dofinansowania

Kwota wsparcia finansowego udzielonego do instalacji pompy ciepła zależy od typu urządzenia oraz faktu posiadania przez wnioskodawcę karty dużej rodziny.
W ramach programu, dotacja przysługuje za koszty kwalifikujące się do finansowania, do wartości 30% podstawowego udziału lub do 45% dla wnioskujących, którzy posiadają kartę dużej rodziny.
Bez względu na procentową wartość kosztów, górna granica wsparcia wynosi nie więcej niż 21 tys. zł na jedno finansowane przedsięwzięcie lub do 7 tys. zł, jeśli zainstalowano pompy ciepła o określonym typie i modelu.

 

Poza samymi pompami ciepła, można uzyskać dofinansowanie na koszty związane z osprzętem i dodatkowymi elementami, takimi jak zbiornik buforowy czy zbiornik ciepłej wody użytkowej.
Program oferuje również dofinansowanie na dokumentację w wysokości do 5%. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 7 tys. zł dla pomp powietrznych i 21 tys. zł dla pomp gruntowych.
Kwoty w programie są brutto, a VAT jest kosztem kwalifikowanym dla większości beneficjentów. Jeśli osoba ma prawo do odliczenia VAT w jakiejkolwiek części, podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym. Jednak takich osób jest mało, które zrezygnują z tego odliczenia podatku.

Koszt kwalifikowany

Dofinansowanie obejmuje:
- Wydatki związane z zakupem i instalacją nowej pompy ciepła.
- Koszty związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji (maksymalnie 5% kosztów kwalifikowanych), w tym świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i dokumentacja geologiczna dla pompy ciepła ziemno-gruntowej.
Tylko kwalifikowane koszty, poniesione w ciągu okresu kwalifikowalności kosztów, który trwa od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r. W tym czasie inwestor musi rozpocząć i zakończyć inwestycję, tj. ponieść pierwszy koszt z zakresu kosztów kwalifikowanych, a także zainstalować i uruchomić pompę ciepła z odpowiednią infrastrukturą.
Te czynności muszą być potwierdzone datą na fakturze lub innym równoważnym dokumencie księgowym. Faktury wydane poza okresem kwalifikowalności nie będą kwalifikować się do dofinansowania.

Sposób prowadzenia dokumentacji wydatków?

Aby udokumentować wydatek, potrzebna jest faktura zakupu usługi lub produktu. Aby faktura mogła być uznana, musi spełniać następujące wymagania:
- Wystawienie faktury musi zawierać daty realizacji usługi (lub daty dostawy towaru, w zależności od rodzaju faktury) oraz datę wystawienia dokumentu. Te daty muszą wynosić między 01.01.2021 r. a 31.12.2026 r., zgodnie z ustaleniami określonymi w regulaminie.
- Faktura musi także zawierać imię i nazwisko nabywcy, zgodne z danymi wnioskodawcy. Jeśli dane te są różne, musi być dołączone stosowne oświadczenie.
- Ponadto, na fakturze powinien być uwzględniony rodzaj pompy ciepła, jej typ oraz parametry. W przypadku braku tych informacji na fakturze, konieczne jest dołączenie oświadczenia potwierdzającego, że pompa ciepła spełnia wymagania dla dofinansowania w programie.

Kto może skorzystać z dofinansowania do pompy ciepła?

Aby zakwalifikować się do uzyskania dotacji na instalację pompy ciepła, konieczne jest spełnienie określonych warunków.
Beneficjentem programu  może zostać osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem nowego domu jednorodzinnego. Właścicielem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy, lub nabywca/odbiorca wskazany na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym. W przypadku różnicy w osobie wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.Nowy jednorodzinny budynek mieszkalny to budynek, dla którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie, nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, lub złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

 • Dodatkowo wymagane są następujące kryteria:
  1. W budynku nie można było wcześniej zamontować źródła ciepła na paliwo stałe.
  2. Powierzchnia, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, nie może przekroczyć 20% całkowitej powierzchni budynku w okresie trwałości oraz 5 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
  3. Budynek nie może być sezonowy ani gospodarczy.
  4. Dofinansowanie nie może dotyczyć inwestycji finansowanych lub realizowanych z innych publicznych źródeł zagranicznych lub krajowych (za wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej).
  5. Budynek musi spełniać wysoki standard energetyczny, tj. wskaźnik rocznego zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej (EP) dla potrzeb ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody (EPH+W) nie może przekroczyć 63 kWh/m2 rocznie dla wnioskodawców w 2022 roku oraz 55 kWh/m2 rocznie dla pozostałych wnioskodawców.
  6. Pompa ciepła musi być nowa, wyprodukowana fabrycznie i nie starsza niż 24 miesiące przed jej montażem..
 • Aby użyć pompy ciepła do ogrzewania domu i wody użytkowej, trzeba spełnić minimalne wymagania klasy efektywności energetycznej, które są określone na karcie produktu i etykiecie energetycznej. W przypadku gruntowej oraz powietrze-woda powinny mieć klasę A++ dla temperatury zasilania wynoszącej 55℃ i muszą działać z ogrzewaniem niskotemperaturowym. Natomiast w przypadku pompy powietrze-powietrze dla systemu centralnego wymagana klasa to A+ dla klimatu umiarkowanego. W programie dofinansowań "Moje Ciepło" nie ma ograniczeń dochodowych dla Wnioskodawców, co oznacza, że każdy może ubiegać się o dotację niezależnie od swojego poziomu zarobków.

Dofinansowanie pompy ciepła w domu od dewelopera

Zgodnie z zasadami programu, osoba musi być wskazana w pozwoleniu na budowę.
Jest to powodem, dla którego deweloper budujący budynek nie może ubiegać się o dofinansowanie na instalację w tymże budynku.
Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest przepisanie pozwolenia na budowę na osobę ubiegającą się o dofinansowanie, przed zakończeniem prac budowlanych i przed instalacją grzewczą, następnie można wykonać prace związane z montażem pompy ciepła.
Możliwe jest także realizowanie inwestycji przez małżeństwo.

Realizacja budowy przez małżeństwo

W ramach programu Moje Ciepło, dofinansowanie przyznawane jest na budynki, co oznacza, że mimo że obaj małżonkowie są współwłaścicielami domu, tylko jeden z nich może starać się o dopłatę. W związku z tym, maksymalna kwota pomoc finansowej dla małżonków jest stała i wynosi maksymalnie 21 000 zł lub 7 000 zł.

Wymaganie wobec inwestora

W ramach programu Moje Ciepło, inwestor jest zobowiązany do spełnienia warunków nie tylko przed rozpoczęciem inwestycji, ale również w czasie jej trwania oraz przez cały okres trwałości, który wynosi pięć lat.
Przez ten czas, po zakończeniu inwestycji inwestor musi zachować ją w niezmienionym stanie i wymiarach.
Po otrzymaniu dofinansowania, pompa ciepła musi być użytkowana w wyznaczonym w wniosku miejscu przez co najmniej pięć lat od daty otrzymania środków. Dodatkowo, inwestor jest zobowiązany do umieszczenia tabliczki informacyjnej, zgodnie z regulaminem, w widocznym miejscu na budynku lub ogrodzeniu.

Jakie pompy ciepła kwalifikują się do dofinansowania z programu Moje Ciepło?

Dotacja obejmuje jedynie nowe pompy ciepła, które zostały wyprodukowane maksymalnie 24 miesiące przed ich zamontowaniem. Wymagane jest również, aby pompa ciepła działała z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym, w którym temperatura zasilania wody grzewczej nie przekracza 35℃. Jednakże, ten wymóg nie dotyczy pomp ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku.
Aby korzystać z dofinansowania, pompa ciepła musi posiadać deklarację zgodności z przepisami bezpieczeństwa produktów (oznaczenia „CE” lub „B”). Wszelkie usługi związane z montażem pompy ciepła muszą być wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowane osoby lub podmioty z uprawnieniami i pozwoleniami oraz zgodnie z obowiązującymi prawami i normami.

Zarówno powietrzne, jak i gruntowe pompy ciepła muszą spełnić wymagania dotyczące klasy efektywności energetycznej na poziomie minimum A++ (dla temperatury zasilania 55℃), które są określone na karcie produktu i etykiecie energetycznej, aby móc być wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń.
Jeśli chodzi o pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnego ogrzewania dla całego budynku, muszą spełniać wymagania dotyczące klasy energetycznej na poziomie minimum A+ w klimacie umiarkowanym.
Do otrzymania dofinansowania, pompy ciepła muszą być przeznaczone do centralnego ogrzewania lub do systemu centralnego ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej.

Nabór wniosków o dofinansowanie z programu Moje Ciepło?

Jak przebiega proces dotowania?

Procedura zdobycia grantu z programu Moje Ciepło przebiega w następujący sposób:
1. Złożenie aplikacji na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ - wniosek powinien zostać zarejestrowany w ciągu 3 dni.
2. Oczekiwanie na reakcję NFOŚiGW w ciągu maksymalnie 60 dni od daty rejestracji wniosku.
3. Powiadomienie wnioskodawcy o wyniku rozpatrzenia wniosku.
4. Załączenie wniosku na listę projektów zakwalifikowanych.
5. Podjęcie uchwały przez Zarząd NFOŚiGW dotyczącej dofinansowania inwestycji.
6. Poinformowanie wnioskodawcy o przyznanej dotacji.
7. Podpisanie umowy inwestycji.
8. Wypłata dofinansowania.

Obowiązujący termin

Zgodnie z regulaminem programu, podczas procedowania, zarówno beneficjenta, jak i NFOŚiGW obowiązują pewne terminy, według których wniosek zostanie zarejestrowany i poddany ocenie.

 • W ciągu trzech dni od daty wpłynięcia, należy zarejestrować wniosek o dofinansowanie w systemie informatycznym NFOŚiGW. Ocena wniosku według kryteriów dostępu i jakościowych oraz decyzja o odrzuceniu wniosku muszą zostać dokonane w ciągu 60 dni od daty rejestracji. Jeśli brakuje jakichkolwiek informacji, czas na ich uzupełnienie wynosi 10 dni od daty otrzymania wezwania. Po uzupełnieniu wymaganych informacji lub dokumentów, wniosek będzie ponownie oceniony w ciągu 10 dni. Kontrola prawidłowości wykonania oceny wniosków wg kryteriów dostępu i jakościowych odbywa się w ciągu 20 dni od dnia zakończenia oceny. Poprawa błędów jest możliwa przez maksymalnie 90 dni kalendarzowych, licząc od dnia wysłania pierwszego wezwania do poprawy błędów. W przypadku odrzucenia wniosku, można się pisemnie zwrócić do NFOŚiGW z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku w ciągu 5 dni roboczych, a NFOŚiGW powinno odpowiedzieć w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania wniosku.

Kto musi złożyć wniosek?

Warto zauważyć, że w przypadku programu Moje Ciepło, nie jest konieczne osobiste składanie wniosku. Można to zrobić za pośrednictwem pełnomocnika, który musi wypełnić odpowiednie oświadczenie i dołączyć je do aplikacji. Pełnomocnikiem może być dowolna osoba wyznaczona przez Wnioskodawcę, o ile sporządzony przez niego dokument pełnomocnictwa zostanie wydrukowany.
W odróżnieniu od programu Czyste Powietrze, w przypadku programu Moje Ciepło nie jest wymagane składanie dodatkowego wniosku w celu uzyskania płatności. Kwota przyznanej dotacji zostaje automatycznie przelana na podany w aplikacji numer konta, po pozytywnej weryfikacji wniosku.
Warto zwrócić uwagę na możliwość połączenia programu Moje Ciepło z innymi programami w celu uzyskania dodatkowej pomocy finansowej.

Łączenie z dostępnymi programami dopłat

Program Moja Pompa nie jest zdolny do łączenia z dofinansowaniem w ramach programu Czyste Powietrze oraz ulgą podatkową z programu Ulga Termomodernizacyjna z powodu tego, że te programy dotyczą budynków, które już zostały poddane termomodernizacji i są w użytku.
Natomiast, program Moje Ciepło może być połączony z programem Mój Prąd, pod warunkiem, że dofinansowanie obejmuje różne elementy, takie jak panele fotowoltaiczne i pompy ciepła.


 

Program Mój Prąd 4.0 umożliwia uzyskanie dotacji na projekty związane z zakupem i instalacją magazynu ciepła. Urządzenia, które kwalifikują się do dofinansowania to: zasobnik ciepłej wody użytkowej zasilany przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobnik ciepłej wody użytkowej z grzałką elektryczną, bufor ciepła zasilany przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufor ciepła z grzałką elektryczną oraz bufor ciepła wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej stanowiącego kompletny zestaw. Dodatkowo, dofinansowane będą również pompy ciepła powietrze/woda takie jak pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej + zasobnik ciepłej wody użytkowej lub pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej z zintegrowanym zasobnikiem. Minimalna pojemność magazynu ciepła wynosi 20 litrów (1 litr to 1 dm3). Wnioskodawcy muszą upewnić się, że nie otrzymują podwójnej dotacji. Więcej informacji na stronie internetowej: https://mojprad.gov.pl/


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu